നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോ അയച്ചു തരുമോ ? ഈ ചോദ്യം ഇനി വേണ്ട!!! നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോകൾ ഈ ആപ്പ് സേവ് ചെയ്തോളും WatsApp Status video Downloader - Toolkit for WatsApp

Status saver for WhatsApp, Bulk Whatsapp message, Recover Deleted Chat & 20 more
Featured Toolkit for WatsApp.Read More...
https://www.godnetvision.com/2021/03/watsapp-status-video-downloader-toolkit.html


ഇരുപതോളം പുതിയ സവിശേഷതകളുമായി ഇറങ്ങിയ ഈ ആപ്പ് വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാണ്. ബൾക്ക് വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതിനും, മറ്റൊരു ആളുടെ വാട്സാപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാം ഈ ആപ്പ് സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ കാണുന്ന മുഴുവൻ സ്റ്റാറ്റസ്ഈ വിഡിയോകളും ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആപ്പിന്റെ സവിശേഷതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

About AppStatus saver for WhatsApp, Bulk Whatsapp message, Recover Deleted Chat & 20 more
WhatsTool App, a specially designed toolkit for WhatsApp app brings you a numerous exciting features of

1. Status saver for WhatsApp, 
2. Direct chat with unsaved number, 
3. Bulk WhatsApp messaging, Automatic Unlimited forwarding
4. Recover deleted whatsApp message, 
5. Whats Web- scan QR code to use multiple account,
6. Chat style for WhatsApp, 
7. Video splitter for WhatsApp status, 
WhatsApp auto forwarder, generate chat report, sticker maker, WhatsApp status maker, gif status maker, photo editor to create status and quick Reply.

Bulk Forwarding got these new tools
• Import contact csv
• Group Selection up tp 1,00,000
• Direct Files Sharing
• Personalised Naming & Style
• Contact Selection up to 1,00,000
• Contact, Group, Import Selection together
• Overall design and performance improvement


WhatsTool app acts as a perfect tool for WhatsApp, by providing top features to enhance user experience with improved security & more interactive messaging experience as follows:
◾️WhatsApp Video Status Downloader - This amazing feature lets users save and download the videos or images from other user’s WhatsApp status. With the help of inbuilt video and photo browser and editing features, you can create the status in the way you want. 
◾️Direct Chat with an unsaved number: WhatsTool enables users to message on WhatsApp to a new number, search profile in WhatsApp and check the details of new/missed call numbers by searching the number directly without saving their contact.
◾️Bulk WhatsApp messaging can help business and users who are looking to send important message to their contacts by reducing the time. It is like Unlimited automatic forwarding


◾️Recover Deleted WhatsApp Message: Get notified of deleted messages in WhatsApp chat & recover them with the help of WhatsTool.
◾️Video Splitter: This inbuilt tool from this app lets users split long videos to the WhatsApp status video time limit provided and post long videos in multiple status.
◾️Generate Chat Report: With this facility, you can analyze how many conversations have taken place, which contact is chatting the most.
◾️Automatically forward messages to all contacts: Instead of having broadcast lists or forwarding messages manually, you can forward/send messages to all your contacts in a single tap.
◾️Quick Reply: This app lets users enable Quick Reply options that allow you to message on WhatsApp by creating custom messages and use them as quick replies to save your time
◾️Chat Styles: Cool Font & Stylish Text for WhatsApp available on WhatsTool, you can write messages with cool fonts and send in stylish text messages to chat with your friends with special characters.
 ◾️Many users think this app helps in spying on their friends WhatsApp messages but it doesn't provide any spying tools. 
 ◾️Now WhatsApp can become even more fun and engaging than ever before just with WhatsTool.

Disclaimer: WhatsTool is created by us, and it is not an official WhatsApp application and not associated with WhatsApp Inc.

For Job Recruitment News Follow Below Table 
     
GULF JOBSView    
KERALA JOBS View    
GOVT JOBS View      
ONLINE JOBSView
PRIVATE JOBSView
PSC STUDY MATERIALS View

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

Display Add 2